รายชื่อคณะกรรมการ ชมรมสมาชิกของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย

ชมรมพัฒนากีฬาเทเบิลเทนนิสพิการทางปัญญา

     1. นาย ชัชชัย วงษ์บางโพ ประธานชมรม
     2. นางสาว วัชราวลัย สว่างอรุณ เลขาธิการ
     3. นาย พิทยา ตุลาธร กรรมการ
     4. นาย วรัต ณ นคร กรรมการ


ชมรมพัฒนากีฬาแบดมินตันพิการทางปัญญา

     1. นาย ชูศักดิ์ รัตนวิภาค ประธานชมรม
     2. นาย สุคี ศิริวงศ์พากร เลขาธิการ
     3. นาย พิพัฒน์ จันทร์ กรรมการ
     4. นาย กิตติพล สิงห์เทียม กรรมการ
     5. นาง พัฒนรีย์ โพธิ์น้อย กรรมการ
     6. นาย มาโนช ไชยาวรรณ กรรมการ


ชมรมพัฒนากีฬากรีฑาคนพิการทางปัญญา

     1. นาย สมคิด ศรีเมฆ ประธานชมรม
     2. นาย วิรัตน์ อามานนท์ เลขาธิการ
     3. ดร. นรินทร์ สุทธิ์ศักดิ์ กรรมการ
     4. นาย ณัฐกานต์ ขันทอง กรรมการ
     5. นาย นิยม รัชตะวัฒน์วินัย กรรมการ
     6. นาย อนุวัตร ชูแสงศรี กรรมการ
     7. นาย สุรศักดิ์ คงเทพ กรรมการ
     8. นาย ภาพัชร คำนึง กรรมการ


ชมรมพัฒนากีฬาฟุตบอลและฟุตซอลคนพิการทางปัญญา

     1. นาย โชคชัย เทียมทิพร ประธานชมรม
     2. นาย ชนะพล ศรีมีชัย
     3. นาย พงพัฒน์ เจือประ กรรมการ
     4. นาย สมศักดิ์ ขอนงูเหลือม กรรมการ
     5. นาย คงเดช ผาดี กรรมการ
     6. นาย อนุวัตร ชูแสงศรี กรรมการ
     7. นาย วิษณุ สารมโน กรรมการ
     8. นาย ธนชาติ ถวิลรพิชา เลขาธิการ

ชมรมพัฒนากีฬาว่ายน้ำคนพิการทางปัญญา

     1. ดร. ศุกล อัจฉริยสัจสีสกุล
     2. ผศ. มานะ ภู่หลำ
     3. นาย สยาม ใจมา
     4. นาย สมชัย โต๊ะถม
     5. นาย จักกฤช บุญมาศิริ
     6. นาย เอกวัฒน์ ลี้เทียน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น