ประกาศฯ ผลการคัดเลือกนักกีฬาฟุตซอล เมื่อ 10 ธ.ค.2559

ตามที่ประกาศที่ 2 /2559 สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย   ได้จัดให้มีการคัดเลือกตัวนักกีฬาฟุตซอลคนพิการทางปัญญา นั้น ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีผู้ผ่านการคัดเลือกตัวดังรายนาม ต่อไปนี้
ลำดับ
ชื่อ – นามสกุล
สถานศึกษา
หมายเหตุ
1.
นายวงศธร       ดิ่งพุ่ม   (หวัง)
โรงเรียนระยองปัญญานุกูล

2.
นายยุทธนา      กองเพ็ง  (เพย)
สถานสงเคราะห์เด็กชายบางละมุง

3.
นายปยังกูร      ทองคำ   (จุก)
สถานสงเคราะห์เด็กชายบางละมุง

4.
นายสมรักษ์      ศรีประเสริฐ (ลักษณ์)
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล

5.
นายธงไชย       อิศรนาเวศ  (เท่)
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล

6.
นายนิติพล       ต๊ะจักร  (เกะ)
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล

7.
นายพิษิต         พรรณษัย  (น้ำ)
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล

8.
นายสุเทพ        แซ่สี   (แสง)
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล

9.
นายศุภชัย       สังขาว  (กอล์ฟ)
โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล

10.
นายชัยพร       พิชัยสงค์  (ต๊ะ)
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล

11.
นายภัควัต       ทรรักษา  (ป้อม)
โรงเรียนศูนย์เด็กพิเศษ พระมหาไถ่

12.
นายนรุตธิ์        ต๊ะคำ  (โอ๋)
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล

13.
นายธนวันต์      โพธ์น้อย  (ปืน)
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
ประตู (1)
14.
นายชานท์        วงษ์เกตุ  (ไนน์)
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล
ประตู (2)
15.
นายตนุภัทร      มูลทา     (แทน)
โรงเรียนระยองปัญญานุกูล
ประตู (3)
16.
นายเชิดพงษ์     โหนกขุนทด  (คิว)
โรงเรียนระยองปัญญานุกูล

17.
นายกิตติพร      กสินบุญรัตน์ (ต้น)
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล

18.
นายอภิสิทธิ์      อิสสะอาด   (บอม)
โรงเรียนศูนย์เด็กพิเศษ พระมหาไถ่

19.
นายอนุรักษ์      วาฤทธิ์   (แกม)
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล

20.
นายกรกช        แคนหนอง  (มาย)
โรงเรียนศูนย์เด็กพิเศษ พระมหาไถ่

ลำดับ
ชื่อ – นามสกุล
สถานศึกษา
หมายเหตุ
21.
นายสหรัฐ        จีระเสมานนท์  (เบน)
โรงเรียนระยองปัญญานุกูล

22.
นายสุรเชษฐ์      นิลพันธ์  (อาร์ท)
โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล

23.
(มล)


24.
นายอรรถพล     เล่งระบำ  (นิว)
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล

25.
นาบกสิดิส        สิทธิโท   (ซี)
โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล

26.
นายวีรชัย         แก้วมณี   (ปาล์ม)
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19

27.
(แชมป์)


28.
นายจักรกฤษณ์  งานนันไชย   (บอย)
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล
ประตู (4)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น