ประกาศฯ เรื่อง การคัดเลือกตัวนักกีฬาฟุตซอลคนพิการทางปัญญา

ประกาศ ที่ 2 / 2559  สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย ลง 4 พ.ย.2559
เรื่อง การคัดเลือกตัวนักกีฬาฟุตซอลคนพิการทางปัญญา
.........................................................................................
    เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนกลุ่มที่มีความพิการทางปัญญา ได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และพัฒนาด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม และสติปัญญา โดยออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างกว้างขวาง อีกทั้งสามารถพัฒนาทักษะการเล่นและแข่งขันกีฬาฟุตซอลไปสู่ระดับชาติและนานาชาติอย่างเป็นระบบ จึงจัดให้มีการคัดเลือกตัวนักกีฬาฟุตซอลคนพิการทางปัญญาตัวแทนสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย  ในวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2559  ณ สนามฟุตซอล  สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตกรุงเทพ  ถนนรังสิต–นครนายก คลอง 13  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี
ดาวน์โหลด ::: เอกสารการประกาศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น