ผลการคัดเลือกตัวนักกรีฑา

ผลการคัดเลือกตัวนักกรีฑาจากการแข่งขันกรีฑาคนพิการทางปัญญาชิงแชมป์ประเทศไทย 

ครั้งที่ 2   ประจำปี 2559    แข่งขันเมื่อวันที่  26 - 27  พฤศจิกายน 2559

ซึ่งจัด ณ สนามศุภชลาศัย ภายในสนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน 


ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
1
ฝนทิพย์  กลิ่นกล่อม

สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง)
2
ธัญวรรณ  ปานสุวรรณ

โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
3
สิตานันท์  หอมยามเย็น

4
ธนฤกษ์  จำนงศ์ผล

โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
5
จุฑาทิพย์  หนูเมือง

6
ทาริกา  บุบผามาโล

7
ศุฑามาศ  ปลอดศักกกดิ์

8
อภิสิทธิ์  ฉลาด

โรงเรียนน่านปัญญานุกูล
9
ชานนท์  วงศ์เกตุ

โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
10
สุกัญญา  จรัสวัฒน์

โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล
11
จักรวิมล  สุโรรัมย์

12
ปิยะเนตร  พันธ์น้อย

13
ฐิรพล  เหง้าน้อย

14
อนุชิต  หิรัญ

โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล
15
วิภาดา  จิตมั่น

โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
16
ภัทรภณ  พวงทอง

17
กิตติพงษ์  คนใหญ่

โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล
18
ณัฐพล  แก้วมณี

19
สิปปนนท์  รักการ

20
กฤษขจร  ผุดวัฒน์

โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์
21
บุญกอง  เสน่ห์พูด


ผลการคัดเลือกนักกรีฑา  รุ่นอายุ  17 - 25  ปี
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง)
1
ประภาพร  นกนาก

2
กิติยา  พลูศิริ

3
ขวัญเรือน  ลายศิลา

4
ปาริชาติ  ผลถาวร

โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
5
กัญจนาพร  สาลี

6
กัลยา  เมืองโครต

7
อาภัสสรา  เส็งประโคน

โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล
8
ปินตาติ๊บ

9
เนติพงษ์  พวงฟั่ว

โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
10
สุรศักดิ์  ดำชม

11
ชนม์ณกรณ์  ธัญถิรพัฒน์

โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล
12
วีรชัย  แก้วมณี

13
จักกรกฤต  ไชยอร่าม

โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล
14
ผกาวรรณ  ไชยประเสริฐ

โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
15
จิรวัฒน์  สุนทรวิภาต

โรงเรียนโสตศึกษาร้อยเอ็ด              
16
ศุภมิตร  ทิพอาจ

โรงเรียนน่านปัญญานุกูล
17
สันติ  คำเทพ

โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดชัยภูมิ
18
ดนัย  สีสะใบ

มูลนิธิบ้านบุญชู เพื่อเด็กพิเศษ
19
ศักด์สิทธิ์  เมืองมัจฉา

20
พฤกษชาติ  สายสินธ์

21
ชัชวาล  บุญผ่อง

โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง
22
ธนาธิป  อำนวยการ

23
วงศธร  ดิ่งพุ่ม

24
ศรันย์  น้อยโพธิ์

โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
25
ธนวันต์  โพธิ์น้อย

26
เพ็ญสุดา  แซ่ตั้ง

27
กิตติพร  กิ่นบุญรัตน์

28
มานัส  จิตรสมัย


***** จำนวน นักกรีฑาคนพิการทางปัญญา ทั้งหมด   49 คน
***** ดาวน์โหลด ::: เอกสารผลการคัดเลือกนักกรีฑา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น