ขอเชิญส่งนักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการทางปัญญาเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย

     ตามประกาศประกาศสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย ที่ 4 / 2559 ให้มีการคัดเลือกตัวนักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการทางปัญญาตัวแทนทีมชาติไทย ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560  ณ สนามศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก กรุงเทพมหานคร  เพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 9 (17-23 กันยายน พ.ศ.2560) ณ ประเทศมาเลเซีย นั้น  เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของการแข่งขันและได้นักกีฬาที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการเป็นตัวแทนประเทศไทย จึงให้กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการคัดเลือกไว้ดังนี้
 1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  
           1.1 เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย  
           1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์ ( ต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อน 31 ธันวาคม 2544) 
           1.3 เป็นนักกีฬาคนพิการทางปัญญาที่มีความพิการ ตามระเบียบของสหพันธ์กีฬาคนพิการทางปัญญานานาชาติ (INAS)  
           1.4 สถานศึกษา หน่วยงาน  องค์กร  สมาคม  ชมรม  หรือบุคคลพิการทั่วไปสามารถสมัครเข้าคัดเลือกได้  
           1.5 เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลารับสมัครในวันสุดท้ายของการรับสมัครแล้ว  หากนักกีฬาคนใด หลักฐานไม่สมบูรณ์ถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ 
           1.6 ผู้สมัครไม่เป็นบุคคลในระหว่างต้องโทษคดีความ 
           1.7 ขณะเก็บตัวฝึกซ้อมห้ามไปฝึกซ้อมหรือแข่งขันกีฬาประเภทอื่นทั้งในและต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ ถ้าหากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ถาวรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกประเภทที่คณะกรรมการฯรับผิดชอบหรือรับรองเป็นเวลา  1  ปี  ทั้งนี้ทางคณะกรรมการฯ จะแจ้งไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทย 
        อนึ่ง หลักเกณฑ์และคุณสมบัตินี้ใช้เฉพาะการคัดเลือกตัวนักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการทางปัญญา เพื่อคัดเลือกตัวแทนในการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่  9  ณ ประเทศมาเลเซีย

     2. วันรับสมัครและหลักฐานการสมัคร   เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง  วันที่ 14  กุมภาพันธ์ 2560  ในวันเวลาราชการ( 09.30-16.00  น.)  กำหนดคัดเลือกตัวใน ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560   โดยส่งใบสมัคร หรือ สมัครด้วยตนเองที่สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาประเทศไทย ชั้น 14 การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก แขวงบางกะปิ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทร 02 136 5852  โทรสาร 02 136 5851  Email : t14.Thailand@gmail.com หรือ ดาน์วโหลดเอกสารรายละเอียดที่  เว็บไซค์สมาคมฯ  www.saitsport.com  โดยกรอกใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร    ดังนี้
           2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
           2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน    
           2.3 ใบรับรองแพทย์ 
           2.4 เอกสารรับรองระดับความพิการ  
           2.5 รูปถ่ายสีขนาด  2  นิ้ว    จำนวน  2  รูป  
     3. คัดเลือกโดยใช้ระบบการแข่งขันแบบพบกันหมดและแยกนักกีฬาเก่าและนักกีฬาใหม่ ดังนี้
           -  นักกีฬาเก่า   จะคัดเลือกนักกีฬาที่มีโอกาสได้เหรียญค่อนข้างสูงไว้ 70 %
           -  นักกีฬาใหม่  หากในแต่ละระดับความพิการ มีนักกีฬาเข้าร่วมการคัดเลือกมากจะใช้ระบบแข่งขันแบบพบกันหมดแล้วจึงเรียงลำดับไว้ นักกีฬาใหม่เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าจะสามารถพัฒนาไปสู่การแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ต่อไปได้   จะคิดไว้  30% ของจำนวนนักกีฬา
     4. การคัดเลือกนักกีฬาจะขึ้นอยู่กับดุลย์พินิจของคณะกรรมการคัดเลือกตัวที่สมาคมกีฬาคนพิการทาปัญญาแห่งประเทศไทยแต่งตั้ง
          นักกีฬาที่เข้าร่วมการคัดเลือกต้องปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งของสมาคมฯโดยเคร่งครัด

ดาวน์โหลด : หลักเกณ์ และคุณสมบัติ   :::  ดาวน์โหลด : ใบสมัคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น