การเตรียมนักกีฬาเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยและกิจกรรมอื่นๆในเดือน ก.พ.2560

    ระหว่างวันที่ 19-28 กุมภาพันธ์ 2560  สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยมีกิจกรรมสำคัญ 4 กิจกรรมในการพัฒนากีฬาคนพิการซึ่งเป็นแนวทางปฎิบัติตามยุทธศาสตร์กีฬาคนพิการทางปัญญา (2560 - 2564) เพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถนักกีฬาฯ ดังนี้
          1. ระหว่างวันที่ 19-28 กุมภาพันธ์ 2560 จัดโครงการ Mini Training Camp ชนิดกีฬากรีฑาและว่ายน้ำ   ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน และสระว่ายน้ำ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก สำหรับเตรียมความพร้อมให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ในการคัดเลือกตัวนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ 17-23 กันยายน 2560  ณ ประเทศมาเลเซีย โดยมี นาง วศินี คำนึง ฝ่ายพัฒนาเทคนิคของสมาคมฯเป็นผู้ควบคุมโครงการฯ
          2. เมื่อ 21 กุมพาพันธ์ 2560  เปิดอบรมผู้ฝึกสอนนักกีฬาคนพิการทางปัญญา  ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวันโดยมี นายนพดล จิรบุญดิลก   เลขาธิการสมาคมฯ เปิดการอบรมฯ และ ผศ.ดร.ศุกล  อริยะสัจสี่สกุล กรุณาเป็นวิทยากรในวันนี้  ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายฐานนักกีฬาฯาและเพิ่มโอกาสให้คนพิการทางปัญญาเข้าถึงกีฬามากขึ้นตามยุทธศาสตร์กีฬาคนพิการทางปัญญา (2560 - 2564)
          3. เมื่อ 23 กุมพาพันธ์ 2560  สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยและสำนักวิทยาศาสตร์ กรมพลศึกษาได้จัดให้มีการตรวจสมรรถภาพทางร่างกายให้กับนักกีฬาคนพิการทางปัญญา โดยเข้ารับการตรวจกับสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา   ทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกพัฒนาการนักกีฬาแต่ละคนในระหว่างการเตรียมตัวแต่ละช่วงเวลาและเป็นส่วนหนึ่งของการใช้เทคนิคการกีฬามาใช้ประโยชน์ในการเตรียมนักกีฬา
          4. เมื่อ 23 กุมพาพันธ์ 2560  สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านการตรวจสอบความบกพร่องทางสติปัญญาของนักกีฬา ณ สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมากไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น