สัมนาเพื่อกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับเป้าประสงคฺ์ทางยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬากีฬาเป็นเลิศ

เมื่อ 9-11 ก.พ.2559 - สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย ได้ส่งผู้แทนร่วมสัมนาเพื่อกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับเป้าประสงคฺ์ทางยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬากีฬาเป็นเลิศของการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) ที่จะใช้ในปี 2561 ร่วมกับสมาคมกีฬาอื่นๆในการกำกับของการกีฬาแห่งประเทศไทย ณ ทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี โดยผู้แทนที่เข้าร่วมสัมนาของสมาคมดังนี้ 
       - นายนพดล จิรบุญดิลก   เลขาธิการสมาคมฯ
       - นางวศินี คำนึง             กรรมการสมาคมฯฝ่ายพัฒนาเทคนิค
       - พ.อ.วัลลภ ก้อนมณี       กรรมการสมาคมฯฝ่ายศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
       - น.ส. อำไพ จิรายุกุล      สำนักงานสมาคมฯฝ่ายสารบัญและธุรการ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น