หลักสูตรการอบรมผู้ฝึกสอนกรีฑาระดับต้น(Level 1 ) ประจำปี 2561

เมื่อ 26 มี.ค.2561 สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย ได้เปิดหลักสูตรการอบรมผู้ฝึกสอนกรีฑาระดับต้น(Level 1 ) ประจำปี 2561 โดยมี นายนพดล  จิรบุญดิลก  เลขาธิการสมาคมฯ ในฐานะผู้แทนนายกสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรฯ
        โครงการ หลักสูตรการอบรมผู้ฝึกสอนกรีฑา(Level 1) ประจำปี 2561
แผนงาน พัฒนาบุคคลากรกีฬา
สถานที่                  ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ห้วงเวลาการอบรม  26-30 มี.ค.2561
ผู้เข้ารับการอบรม    ฝึกสอนจำนวน  30 คน

วัตถุประสงค์
                1. เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรกีฬาให้มีความสามารถและคุณสมบัติตามที่สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย   และการกีฬาแห่งประเทศไทยกำหนด
2. ส่งเสริมความก้าวหน้า และยกระดับ (Level) โดยการเพิ่มคุณวุฒิทางการกีฬาให้กับบุคลากร
3. เพิ่มจำนวนผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินของสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย ให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ของ สถาบัน ชมรม สโมสร และบุคคล/องค์กรสมาชิกในกำกับของสมาคมฯ
4. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงกีฬาของผู้พิการทางปัญญาในประเทศไทยโดยมีผู้ฝึกสอนเฉพาะตามแนวทางที่ถูกต้อง สร้างเสริม คุณภาพชีวิต และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
5. เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารระบบคุณภาพ และการพัฒนากีฬาเป็นเลิศของการกีฬาแห่งประเทศไทยไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น